Japanese Voiceover

Chloe

Masako Katsuki

Nadine

Sachiko Kojima

Sam

Kazuhiko Inoue

Asav

Mitsuru Miyamoto

Orca

Jiro Saito

Meenu

Minami Iinuma

 

Atsushi Imaruoka

 

Chikara Ousaka

 

Fuminori Komatsu

 

Masaaki Itatori

 

Toshihiko Ogisawa

 

Yuichi Ishigami

Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios JAPAN Studio

Business Development Department

Producer

Daisuke Ishidate
Chris Ashimine

Localization

Niina Taniguchi
Hirotaka "Happy End" Sakai

Director of Localization

Jonah Masaru Nagai

Special Thanks

Allan Becker
Mena Sato
Kazuhisa Wakabayashi
Software Business Department JA Technical Support Section

Creative Product Service (CPS)Department

Senior Director

Isamu Terasaka

Production Support

Mizuki Tsuda

CPS Design

Director

Hironori Komiya

Art director

Atsuyuki Sakimae

Coordinator

Yasuko Nii

Designer

Kanae Shirakashi

Global Platform Japan QA

QA Director

Sachiko Nagasawa

QA Manager

Masaki Akahane

Associate QA Engineer

Kohei Kado

QA Testers

Ryusuke Idaira
Ryo Ishigami
Naoki Uchizawa
Hiaru Saito
Miku Takahashi

Release Management

Souichirou Masuda
Leaf Morgan
Izumi Harada

Japanese Voiceover Production

Recording Production

AC Create Co., Ltd.

Recording Director

Hiroshi Nakano

Recording Co-Ordinators

Zen Kerfoot
Marin Takeshi

Special Thanks

Ken Kikuchi
Yohei Okada

Recording Studio

PANDASTUDIO.TV INC.
TOKYO TV CENTER Div.

Recording Engineers

Eiji Hotta
Jiro Miyazawa
Yumiko Shibusawa
Tomohiro Matsuda
Shuji Yamagishi
Hideomi Mori
Takayuki Ishiguro

Translators

Joshua Fujii
Mariko Kohmura

Sony Interactive Entertainment Japan Asia

Promotion

Yoshinori Matsumoto
Seigo Sugai
Masashi Inoue
Kosuke Higuchi

Sales Planning

Tetsuro Sakurai
Norio Chiba
Keita Hayashi

Special Thanks

Atsushi Morita
Hiroyuki Oda
Hiroshi Ueda

THIS SOFTWARE USES FONTS BY FONTWORKS INC.